Ανακαίνιση σπιτιού στην Κηφισιά

Ανακαίνιση σπιτιού στην περιοχή της Κηφισιάς. Πριν και μετά την ανακαίνιση

Πριν ανακαίνιση σπιτιού

Μετά ανακαίνιση σπιτιού

  Αποξηλώσεις
  Πλακάκια πατώματος
  Ηλεκτρολογικές εργασίες
  Υδραυλικές εργασίες
  Γυψοσανιδες
  Έπιπλα κουζίνας
  Κουφώματα αλουμίνιου ενεργειακά
  Έπιπλα κουζίνας
  Ντουλάπες δωματίων